KLAUZULA INFORMACYJNA
(KLIENCI- OFERTY)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HS-HYDROSPRZĘT Zbigniew Marszałek z siedzibą w Dębnie przy ul. Chojeńskiej 21, 74-400 Dębno, tel. 95 760 43 31
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, w tym również w celu wykonania robót, usług, dostaw, realizacji płatności, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej:

 • a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości robót, usług i dostaw przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO, np.:
  • – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • – udzielanie odpowiedzi na reklamacje,
  • – zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie realizacji umowy.
 • c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich po stępowań.
 • d) ustalenia ochrony praw Administratora Danych i dochodzenia roszczeń co w tym
 • w szczególności dochodzenie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • e) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód,
 • f) weryfikacji wiarygodności płatniczej.

3. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, to jest m.in. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, informatycznych, i innych firm outsourcingowych – w zakresie w jakim staną się podmiotem przetwarzającym.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych oraz obowiązków wynikających z umowy,
a następnie nie dłużej niż czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe) i przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji zlecenia.